Plenty of “capitalists” but no one wants to build a monument for Daphne

One of the reasons I would like to be rich is to stick it up to the taboos of society such as by, for example, building a decent full-life sized monument of Daphne Caruana Galizia.

I am not complaining about the first-ever memorial made in Daphne’s memory. It was inaugurated by the Sliema Local Council and her family. But bloody hell, Malta’s elite are basically useless except for donating to the L-Istrina to showcase their generosity to the public. And if it wasn’t so public, involving its exuberant exhibitionism, they would probably not donate as much either.

By the way. Where are those tycoons whose PR and marketing was designed by Daphne? I know you and I see your inaction.

1 Comment

  1. Dik suppost ghanda statwa flok dak faccata li::
    Kien hareg 5 qattilin scot free kontra r-rule of law li kien jiksirha kif u meta irid imma kulhadd jibza jitkellem fuqu. Ara page 13 ta Sunday Times tal-bidu tad-disghinijiet. Jghidu li kien jiktiba profs. U Imhallef Giovanni Bonello.
    Zamm lil Malta li tidhol fl-EU ghal mill-inqas 10 snin shah, ghax meta l-ministru Tabone li kien tal-foreign affairs u tefa l-ewwel applikazzjoni fil-1988,dan kellu jirtiraha biex tintefa iktar tard, minnu, li sar il-ministru ta warajh biex jidher hu. Kieku dak inhar konna nidhlu wara ftit ghax konna wehidna imma meta tefaghha ta warajh tefghuwna iktar lura ghax kien hemm ukoll il-Bulgaria, Romanija u Cipru li offrew hafna problemi biex jaggornaw mal-Aquis communitair, biex wara iffrizaha Dr. Alfred Sant u spiccajna nidhlu wara 2000.
    Kien imdahhal Fl-irvellijiet meta inharqet it-Times ghax il-gurnalist Michael Testa kien jaf li se tinharaq u qal lid-dirigenti tat-Times u hu, bhala dirigenti ma ghamel xejn. Ghax kien kollox ippjanat halli jinharaq il-makkinarju l-antik imma il-gdid li kien taht, fil-basement kien mghasses sew minn nazzjonalisti biex ma jintmessx minn nar li kien qed iheggeg fuq. Infatti l-insurance Cassar and Cooper ma riditx thallas id-danni ghax skond hi kienu jafu kollox u saru l-irvellijiet ta dak inhar biex propju tinharaq it-Times. Kellu ihallas it-taxpayer Malti 500.000 lira maltija. Ghajb. Biex ma jinqabdux il-perpetruri wahhlu li l-irvellijiet saru ghax kien hemm ragel Kastilja biex joqtol lil Mintoff li minflok kien veru Kastilja imma biex jikxifhom li l-Lorry Sant kien fi ftiehim mal-PN biex jghamlu dawk l-irvellijiet biex joskuraw il-governanza ta Mintoff biex jidher li kien dittatura f’ghajnejn id-dinja. (suppression of the free Press and of the opposition) inharget ordni mill-Lorry biex Dan ir-ragel jinqatel on the spot u laqqat 3 tiri go gismu u 40 punt go rasu imma ma mietx. Wara intefa Monte Carmeli biex jintesa kollox ara inkjesta Muscat Azzoppardi Ii kien ordna il-pres Tabone. Imma meta raha Dr. EFA din hbijha ghax implikatu biex wara halla lil Alfred Sant jisraqha u taparsi jitlifha biex jinheba kollox ghal posterita, ara mist. Parl 14066 sed225… 8.6.98 minn onor Austin Gatt. . Ghajb. Inkitbu kotba fuq hekk imma Hadd ma jsemmi xejn ghax il-kittieba ikunu imqabbda miz-zewg partiti, biex ma jghidu xejn fuq Dan. 6 avukati prim bdew jifthu kawzi fuq hekk imma gew imgeghla jghalqu kollox ghax inghata posts privilleggati lokalment jew fl-EU. Hekk nahsibha.

Leave a Reply