Dumbing down rule of law

Some people seem to have a problem with my comment I made on  Robert Abela being known as a “tuba” from a very young age. The problem with having a dumb prime minister is that the consequences of his actions may be seriously damaging. I list facts and make assessments based on facts. I don’t go out of my way to decorate my stories with diction that intentionally ridicule people and had I done that, rest assured that my content would have been very different. This is the prime minister of our country we are speaking about; a man who literally has the power to change and ruin our lives. He’s not the prime minister to serve as a piece of furniture we ought to admire. If you don’t like facts, you can go to Robert Abela’s Facebook page and read his bullshit rhetoric above the semi-literate “prosit ministru” comments. I’m not the one who creates truths, I only present them to you.

We have already experienced Abela’s recklessness when in the Summer of 2020 he opened the country to English tourists for electronic music parties, and as a result, caused another Covid spread. Once again today, Abela’s recklessness and his hateful distaste for anything logical and rational will leave a severe impact, this time round on our democratic institutions and the rule of law. Abela thinks he is doing something cunning and brilliant by letting the Committee for the Standards of Public Life be the first to censure Justyne Caruana before forcing her to resign. He thinks that letting the committee approve Hyzler’s report before taking any political action constitutes “rule of law” on the mere fact that this is a “process” as he calls it. Tell me once again, why having a dumb Prime Minister is not a problem?

The Labour Party members of parliament who sit on the committee are flustered at the fact that they have to hand down an inevitable censure before Abela makes a move. The prime minister has the ability to ask his minister to resign and reinstate her in case any “procedures” show that no wrongdoing was made. He’s doing the opposite. He’s abandoning his discretionary powers so that he doesn’t make any decisions by himself.

Here we have a prime minister faced with prima facie criminal evidence that his minister and her permanent secretary gave a corrupt contract to her boyfriend, yet the prime minister is allowing this minister and her corrupt permanent secretary to stay on in their posts, giving them ample time to tamper with evidence and secure their employment futures through their executive influence.  Therefore, we are in a situation where the Standards of Life Committee in parliament is turned into a bureaucratic procedure that delays the resignation of corrupt ministers while allowing the exacerbation of corruption during the waiting period until the committee is convened.

This is exactly the behaviour and illogical fallacy of a robot bureaucrat as I delineated in A Rent Seeker’s Paradise. For someone like Robert Abela, bureaucracy and its procedures are not there to serve the public, they are there to serve the bureaucrat and facilitate his work, dumbing it down in the process to the level of making it dispensable by a very simple algorithm. We have a prime minister who doesn’t make any decisions to the extent that he can be replaced by a simple algorithm.

3 Comments

 1. Kulhadd jitkellem fuq ir-rule of law u kulhadd jibza jitkellem meta Bdiet titnaqqas din. Ahna l-anzjani nafu min kien bdija imma kulhadd jibza jghid min ghax dan kellu poteri supernaturali. Le ma kienx Mintoff, iva kien Guido Demarco, li kellu kuntatti kbar ma Mintoff u kellu grip kbira fuq Lorry Sant. Imma hawn Hadd ma jinvestigawhom ghax jibzghu minn l-era Demarco. Trid tkun taf fuq Dan il-persunagg li hareg, the theory of persuation, minghalija imma jew fuq kompromessista, imma mal-hazen. Hadd ma jaf imma lil Daphne kien hu li keccija mit-times ghax kella l-verita fil-pinna taghha, ha flus 500,000 lira maltija meta harqu il-makkinarju obsolete filwaqt li il-gdid kien mghasses sew taht biex ma jinharaqx, u ghalhekk l-insurance Cassar and Cooper ma riditx thallas ghad-danni u kellu ihallas il-gvern. Kienu zmien li sar ftiehim biex jiffrejmjaw persuna innocenti u qalawha li marret biex toqtol lil Mintoff mentri marret biex tikxifhom li kienu il-PN bi ftiehim Mal-Lorry li kienu ghamlu l-irvellijiet tal-15 ta ottubru 1979 biex joskura il-governanza ta Mintoff.

  Illum Dan l-iktar governanza li hi transperenti ghax kull hazen li jghamel il-gvern, jinkixef u il-prim, ghax forsi kien tifel uniku u imfississed u ma hux tajjeb biex isaffar is-suffara.
  Mela ma tikxifx il-verita fi zmien Demarco, cieca 1978 sa kemm kien ministru u sar president.
  Ghax f’page 13 tas-Sunday times, inkiteb li Demarco kien johrog qattelin scot free, xi hamsa wara xulxin, l-awtur, jghidu li kien Dr. Giovanni Bonello, u qal kif qattiel li rawh nies joqtol igibha li l-vittma qatlet lilha infisha. Lil Dan l-avukat oskurah u telliflu post ta professor f’de Haigue.
  Ghax l-alternattiva, gazzetta li kienet tohrog kull nhar ta gimgha harget bil-faccata ::Dan kien frame-up fuq Karm grima’::lil dawn sbandawhom u lil Savior Balzan ghamlu espert fuq il-kacca u l-insib u tela jirraprezentahom Brussels bil-paga li issemmiet kienet ta 175,000 lira, Joe Azzoppardi inghata airspace fuq tvm u illum miljunarju, lil Dr. Harry Vassallo kunsulent fi Brussels etc etc.
  7 avukati bdew se jifthu kawza biex jinkixef Dan il-frame-ta Karm Grima u is-seba inghataw post lokali u fl-Ewropa biex jieqfu. L-inkjesta li investigat Dan il-frame-up, Muscat Azzoppardi, Dr. EFA dritt hbijha ghax kixfitu li hu kien parti min Dan il-frame-up. 3 darbiet onor Dr. Wenzu Mintoff staqsieh fil-parlament ghaliex ma jikxifiex bhalma ghamel ta Gaffarena u Busuttil u 3 darbiet irrispondieh li ma hux fl-interess tal-poplu!
  Dak inhar, fil-15 ta ottubru 1979,sar ftiehim bejn il-PN u ministri laburisti li ma kienux kuntenti li idahhal Dr. KMB qalbhom,ghax ried isiru hu, minn wara dahar Mintoff, li Hadd ma jtella lil xi membru tal-kamra quddiem qorti ta gustizzja u Dan hu il-bazi, l-gherq, ta Dan il-gwaj li Malta tinsab fih illum. Saru loggia satanika u bejniethom u kollha, tajbin nazzjonalisti mal-hziena, huma responsabbli ghal hazen kollu ghax bil-presenza taghhom kollha qed isostnu dak kollu li qed jigri illum.
  Ghandhom privileggi assoluta u igawdu immunita kemm gewwa u kemm barra l-parlament. Ex. DR. J. Azzoppardi kellu jirtiraw dak li qal billi qal li kien qed jalludi ghal persuna ohra 100%tixbah lil K. Abela.
  Ghandhom qorti ghalijhom, IL-PAC li hu tal-babies ghax bla snien u tat-twerzieq.
  Ghandhom kummissarju tal-pulizija ghalijhom biss, Dr. Hyzler.
  Jahslu flushom fl-Isvizzera bla punita u igibuhom lura Malta qisu ma gara xejn.
  Ma jhalsux taxxi u vat,, u meta jinqabdux jirranga kif jaqblilhom.
  Prim ministru li heba l-formula tal-vat tieghu, Forsi qattaghha u thassar ismu biex ma jhallasx iktar taxxa.
  Din li ghandna dittatura ta kull 5 snin mhux demokrazija fejn Sarkosi jintbghat 6 snin habs jew Formicone jintbghat 3 snin habs jew Craxi jahrab lejn Tunisia biex jahrab minn sentenza ta investigazzjoni.
  Jien naf kollox x’kien fija l-inkjesta Muscat azzoppardi ghax kien il-ftiehim ma A. Sant li qabel jitlifha, skond mist. 14066 sed225, jghidli x’fija peress tas-seg. Personali tieghu Frans Sammut li kien kollega tieghi.
  Peress li Karm Grima hu missieri u kelli dmir li insir naf fuq Dan il-frame-up, xi 6 xhur ilu staqsejtu lil habib tieghi Dr. Joe Brincat, wiehed mill-firmatorju sigriet li ghamel ma Demarco u Fenech Adami, u ghidtlu allura ahna l-familjari ta Karm Grima qatt ma ghandna dritt nifthu kawza kontra l-gvern fuq il-frame-up ta missierna u irrispondieni:::le biex l-istorja tibqa kif inkitbet fuq il-media dak iz-zmien. Ghajb ghaz-zewg partiti. Hekk nahsibha. Grazzi talli qrajtni. Iktar jekk titlob.

Leave a Reply